REGULAMIN OŚRODKA

BOP-4709

Regulamin porządkowy Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego

Politechniki Warszawskiej

w Grybowie

1. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Grybowie (zwany dalej: Ośrodek) zobowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych, BHP, przeciwpożarowych i ochrony mienia.

2. Wszyscy goście przebywający w Ośrodku muszą być zameldowani.

3. W celu potwierdzenia rezerwacji na pobyt dłuższy niż 3 dniowy należy wpłacić na konto Ośrodka zaliczkę w wysokości 50% kosztów zakwaterowania.

4. Opłaty za wszystkie usługi należy uregulować najpóźniej w dniu wyjazdu z Ośrodka. Wyjątkiem są pracownicy PW, którzy należność mogą uregulować wpłatą na konto Ośrodka do 3 dni od zakończenia pobytu.

5. W przypadku rezerwacji dla grup zorganizowanych należy wpłacić zadatek w wysokości 40% ceny usługi, najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem imprezy / pobytu.

6. W Ośrodku doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

7. W Ośrodku nie ma możliwości samowolnego przedłużenia pobytu (bez uzgodnienia z recepcją), a osoby nie stosujące się do powyższego zostaną wykwaterowane bezpośrednio po stwierdzeniu tego faktu, ale nie później niż przed rozpoczęciem kolejnej doby hotelowej i zostaną obciążone opłatą w wysokości 50% ceny jednej doby hotelowej.

8. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00.

9. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie Ośrodka na zaproszenie gościa tylko w godzinach 7.00 - 22:00, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia np. pandemii.

10. Dzieci i młodzież do lat 18 na terenie Ośrodka powinny przebywać pod opieką osób dorosłych, w szczególności dzieci do lat 12 w jadalni, na placach zabaw, boiskach, siłowni, w brodziku mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych – opiekunów.

11. Prosimy o poszanowanie mienia powierzonego gościom na czas pobytu na terenie Ośrodka. Za wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub noszące znamiona dewastacji, użytkownicy będą pociągnięci do odpowiedzialności materialnej (zgodnie z cennikiem za zniszczone wyposażenie na dany rok). Wszelkie zauważone usterki i ewentualne braki prosimy zgłaszać w recepcji lub kierownikowi Ośrodka, bezpośrednio po ich zauważeniu.

12. W celu uniknięcia kradzieży należy zamykać drzwi i okna oraz pozostawiać klucze w recepcji. Prosimy o nie pozostawianie bez dozoru rzeczy na tarasach, ławkach, placach zabaw, itd.

13. W Ośrodku nie mogą przebywać osoby chore zakaźnie. Każdy przypadek zachorowania powinien być niezwłocznie zgłoszony w recepcji lub kierownikowi Ośrodka.

14. Palenie ognisk, korzystanie z grilla, palenie tytoniu i czynne używanie papierosów elektronicznych, dozwolone jest tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych.

15. Niedozwolone jest palenie tytoniu oraz czynne używanie papierosów elektronicznych w pokojach i domkach oraz w przestrzeni wspólnej budynków. Osoby, które nie będą przestrzegały tego zakazu poniosą koszt neutralizacji odoru tytoniowego.

16. Surowo zabrania się:

  • używania innych urządzeń elektrycznych i gazowych niż będące wyposażeniem domku / pokoju (nie dotyczy to małej elektroniki, urządzeń do higieny osobistej, itp.),
  • samowolnego ingerowania w instalację elektryczną,
  • wynoszenia z pokoi urządzeń, mebli i pościeli (również koców!),
  • wrzucania do urządzeń sanitarnych przedmiotów mogących spowodować ich wadliwe działanie lub uszkodzenie,
  • posiadania broni.

17. Wstęp do jadalni Ośrodka mają wyłącznie osoby posiadające wykupione wyżywienie.

18. W Ośrodku mogą przebywać małe zwierzęta domowe po wcześniejszym uzgodnieniu pobytu zwierzęcia przy dokonywaniu rezerwacji. Pobyt zwierzęcia wymaga uiszczeniu odpowiedniej opłaty (zgodnie z cennikiem na dany rok). Osoby, które nie dokonają zgłoszenia1 przy rezerwacji, a w Ośrodku nie będzie możliwości zakwaterowania ze zwierzęciem, nie zostaną przyjęte.

19. Pies musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie, wpisane do książeczki zdrowia, poświadczone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii.

20. Do Ośrodka nie będą przyjmowane psy ras agresywnych2 i uciążliwie hałaśliwe.

21. Zwierzęta, o których mowa w pkt. 18 na terenie Ośrodka należy zawsze wyprowadzać na smyczy, psy raz dużych (powyżej 60 cm w kłębie) dodatkowo w kagańcu. Psy powinny być wyprowadzane przez osoby dorosłe, mogące należycie zareagować w przypadku agresywnego zachowania zwierzęcia lub jego ucieczki.

22. Należy obowiązkowo, niezwłocznie sprzątać odchody swojego zwierzęcia.

23. Właściciel zwierzęcia ma obowiązek dopilnowania, aby zwierzę nie korzystało z łóżek, pościeli, ręczników, koców, mebli tapicerowanych. Zwierzę nie może przebywać na placu zabaw dla dzieci, w jadalni, kawiarni, dyskotece, sali konferencyjnej.

24. Sprzątanie domków / pokoi, w których przebywają zwierzęta, będzie odbywało się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia. W celu usprawnienia sprzątania prosimy o poinformowanie recepcji o dogodnej godzinie przyjścia personelu sprzątającego.

25. Za wszelkie szkody, w tym ponadstandardowe zabrudzenia, spowodowane przez zwierzę i za ewentualne nieszczęśliwe wypadki z udziałem zwierzęcia odpowiedzialny jest wyłącznie jego właściciel i on ponosi wszelkie konsekwencje.

26. Organizowanie ognisk i innych imprez towarzyskich na terenie Ośrodka odbywa się wyłącznie za zgodą kierownika Ośrodka i na warunkach przez niego ustalonych.

27. W przypadku organizowania imprezy za zachowanie gości odpowiada organizator zamawiający usługę.

28. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz przebywania osób nietrzeźwych i po użyciu środków odurzających.

29. Osoby, które nie życzą sobie, aby zajmowane przez nich pomieszczenia były sprzątane w czasie ich nieobecności, proszone są o zgłoszenie tego zastrzeżenia w recepcji.

30. W przypadku zaistnienia potrzeby zmiany ręczników / pościeli prosimy o poinformowanie recepcji.

31. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo wejścia do pokoju podczas nieobecności jego mieszkańców (może to być też upoważniony przez Kierownika pracownik) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia innych mieszkańców oraz poważnego zagrożenia mienia Ośrodka.

Załącznik nr 1

do Regulaminu porządkowego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego /

Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej

Zgłoszenie przyjazdu ze zwierzętami do Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego / Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Grybowie

Data:…………………………..

Imię i nazwisko Gościa: ………………………………………………………

Numer pokoju:……………..

Liczba zwierząt:…………..

Gatunek i rasa3:………………………………………………………………..

Ja niżej podpisany/na oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem porządkowym Ośrodka Szkoleniowo–Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Grybowie i zawartymi w nim zasadami pobytu ze zwierzętami, zobowiązuję się do ich przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że moje zwierzę/ta posiada/ją aktualne książeczki zdrowia (obowiązkowe szczepienie przeciwko wściekliźnie), które przedstawiam do wglądu przy zameldowaniu.

………………………………………..

czytelny podpis

1 Załącznik nr 1

2 Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów (Dz.U.2003.77.687):

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.

3 Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów (Dz.U.2003.77.687), Psy tych ras nie będą przyjmowane w ośrodkach PW:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.

Wielkość pliku: 190,77 kB (Opublikowano: 17.02.2021 11:56) Pobierz plik